fbpx

Algemene Voorwaarden

Meten

 • Alle aangeleverde documenten bevatten enkel wat te zien is van op de begane grond, en dit volgens typische scanmethode met statische laserscanner Leica P40, Leica RTC, Leica BLK of gelijkwaardig, mogelijks aangevuld met een handscanner type Leica BLK2GO, Geoslam ZEB of mobile mapping technologie van NavVis. De landmeter zal veilige posities innemen op het te scannen perceel en / of op het openbaar domein, maximum 50m verwijderd van het te scannen perceel, om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Er wordt niet gescand vanop percelen van andere eigenaars.
 • De aangeboden pakketten ‘BASIS’, ‘DETAIL’ en ‘PRO’ omvatten het 3D scannen, het verwerken van puntenwolken, het modelleren van 3D modellen en uitwerking tot 2D PDF tekeningen van residentiële woningen, beperkt tot maximum 15 afzonderlijk af te sluiten ruimtes, of aaneensluitende ruimtes met een verschillende functie.  Bij afrekening van het project worden extra kamers via de regel van 3 gefactureerd op basis van de initiële pakketprijs. Voor een project dat buiten deze parameters valt, kan een aangepaste prijsraming aangevraagd worden.
 • De hoogtepassen worden standaard weergegeven in m (meter) startend van de dorpel op +00.00.
 • Alle pakketten aangeboden via BIMshop.be omvatten modellen inclusief standaard indicatieve noordrichting. De modellen worden geplaatst met de voorgevel op de x-as. 
  De pakketten zijn exclusief een bepaling van de geografische locatie, d.w.z. exacte noord oriëntatie en zeespiegelhoogte, die worden bepaald door middel van meting met GPS en totaalstation. Dit valt onder de optie ‘Geografische ligging’ en kan ook via deze website aangevraagd worden.
 • De optie ‘Geografische ligging’ omvat een exact noord georiënteerd model, met hoogtes volgens zeespiegelniveau, volgens het Belgisch coördinatenstelsel. (Lambert-72 / TAW (hBG18)
  Indien de meting wordt uitgevoerd volgens het Belgisch coördinatenstelsel, worden de hoogtepassen niet weergegeven in een vereenvoudigde versie startend op de dorpel met +00.00.
 • Alle pakketten aangeboden via BIMshop.be zijn exclusief grensonderzoek. Dit valt onder de optie ‘Juridische grenzen’ en kan ook via deze website aangevraagd worden.
  De perceelsgrenzen bij het ‘PRO’pakket en bij de optie ‘Terrein’ zijn juridisch niet onderzocht en geven enkel indicatie van de ligging ervan. De perceelsgrenzen zijn ingetekend op basis van fysieke kenmerken op het terrein (oa. afsluitingen, muren, hagen, grachten).
 • De optie ‘Juridische grenzen’ omvat de opmaak van een Proces Verbaal van meting door een landmeter-expert. Hierbij worden de aanpalende eigenaars aangeschreven met de vraag om hun eigendomstitels (aktes, plannen,…) over te maken, aangevuld met uitgebreid grensonderzoek om een correct en gemotiveerd Proces Verbaal op te maken.
  Doorlooptijden hiervan kunnen oplopen afhankelijk van de responstijd van de bevraagde openbare instantie.
 • De optie ‘Puntenwolk’: de puntenwolk is gekleurd en is door MEET HET verwerkt om ruis en reflectie weg te nemen. MEET HET is niet verantwoordelijk voor de interpretatie en verdere verwerking door de klant van de aangeboden puntenwolk.
  De puntenwolk is gereduceerd naar een handelbaar bestand waarbij de tussenafstand tussen de punten in de totale puntenwolk op 10mm is genomen voor het gebouw en tussen 10 en 20mm voor de omgeving.
  De scanresolutie tijdens opname bedraagt 10mm of minder op afstand van 10m van de scanpositie.
  Er wordt getracht om zo weinig mogelijk schaduwzones te bekomen, maar is niet uit te sluiten.
 • De aangeboden opties zijn te selecteren bij bestelling, indien opties achteraf besteld worden dan worden deze verrekend aan MEET HET standaard regietarieven.

Modelleren

 • De BIM elementen waaruit de aangeleverde modellen zijn opgebouwd, zijn standaard elementen uit bibliotheken van Kubus (Archicad) en Geo-IT (Revit) en C3A (Revit).
  Deze bibliotheken zijn standaard beschikbaar via deze software providers bij de respectievelijke software pakketten.
 • Deze BIM elementen bevatten standaard BIM data en standaard parameters, eigen aan deze bibliotheek elementen, maar niet met betrekking tot de service aangeboden door MEET HET, zijnde opmeten en modelleren van de zichtbare bestaande toestand. Deze informatie blijft aanwezig in het aangeleverde BIM model, maar valt niet binnen de expertise van MEET HET en daarom ook niet onder de standaard aansprakelijkheid van MEET HET als landmeter(-expert).
 • Bij de optie ‘Terrein’ worden significante bomen opgemeten volgens stamdiameter en enkel ingetekend op gemeten locatie. Een significante boom heeft een stamdiameter van 15cm of groter, gemeten op 1m boven het maaiveld. Enkel solitaire bomen of de eerste rij van een bos aan de kant van de dichtstbijzijnde gevel worden getekend.
  Alle andere informatie over aanwezige flora valt niet binnen de expertise van de landmeter en is daarom uitgesloten in de pakketten aangeboden op BIMshop.be.
 • De modellen worden volgens onderstaande LOD en LOA definities uitgewerkt en aangeleverd.

Aanleveren

 • Alle aangeleverde modellen en documenten vallen onder de standaard aansprakelijkheid van MEET HET als landmeter(-expert). MEET HET aanvaardt geen verdere of meer uitgebreide aansprakelijkheid dan wat binnen hun expertise als landmeter(-expert) valt.
 • De online panoviewer is een eigen ontwikkelde tool. De viewer omvat alle scanposities die zijn opgenomen met statische laserscanner en bevat geen puntenwolkinformatie. Dit omvat enkel de foto’s.
 • Maten worden weergegeven in meter (m).
 • De bestanden worden standaard aangemaakt en aangeleverd in volgende formaten en versies:
  Archicad 3D model, versie AC24, formaat .pla
  Revit 3D model, versie 2020, formaat .rvt
  IFC 3D model, formaat IFC2x3
  Puntenwolk formaat .rcp of .e57
  Indien andere formaten en versies gewenst zijn, gelieve te vermelden bij bestelling.
 • MEET HET tracht naar best vermogen alles in het werk te stellen om volgende termijnen te kunnen garanderen:
  Opmeting binnen 5 werkdagen na bestelling, indien aan alle voorwaarden voor toegang tot het terrein en pand voldaan zijn.
  Aanleveren finale documenten volgens pakket keuze maximaal 15 werkdagen na opmeting. Indien de optie ‘Juridische Grenzen’ besteld werd, is de termijn van aanleveren afhankelijk van de responstijd van de bevraagde openbare instantie.
  Deze termijnen zijn indicatief en los van een overschrijding hiervan, is de klant betaling verschuldigd voor de geleverde BIMshop diensten zoals overeengekomen in de offerte.
 • Indien de klant binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aangeleverde documenten geen opmerkingen aan MEET HET bezorgt, dan zijn de documenten voor akkoord aanvaard en wordt het dossier afgesloten. Indien na aanvaarding het dossier opnieuw geopend moet worden, dan zal dit werk aangerekend worden met een nieuwe dossierkost en aan MEET HET standaard regietarieven. Opmerkingen te sturen naar hello@bimshop.be
 • Facturen worden verstuurd bij de aanlevering van de bestelde documenten. Betalingstermijn zoals genoteerd op de factuur.

Level of Development / Level of Accuracy

 • Een 3D model kan in verschillende detail niveaus gemodelleerd worden. Hiervoor wordt een standaard gehanteerd genaamd Level Of Development. Er bestaan 5 LOD’s: LOD 100 t/m LOD 500. LOD 100, 200 en 300 zijn de meest voorkomende levels waarop wij op dit moment modelleren. Bij LOD 400 en LOD 500 wordt er informatie aan de elementen toegevoegd zoals de fabrikant, de producteigenschappen etc.
 • Pakket BASIS wordt aangeboden volgens LOD 200 principes.
  Volgens de ‘Level of Development Specification’ gepubliceerd door BIMForum*, wordt LOD 200 als volgt gedefinieerd:
  ‘Objecten zijn gemodelleerd als veralgemeende (functionele) systemen of samenstellingen, met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld.’
  Wij hebben dit binnen onze expertise vertaald als zijnde: een BIM model van een metrisch correcte bestaande toestand van terreinprofiel met zichtbare bouwkundige hoofdconstructie, inclusief tussenwanden, raam- en deuropeningen als standaard elementen.
 • Pakket DETAIL en PRO wordt aangeboden volgens LOD 300 principes.
  Volgens de ‘Level of Development Specification’ gepubliceerd door BIMForum*, wordt LOD 300 als volgt gedefinieerd:
  ‘Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Deze kunnen rechtstreeks gemeten worden in het model zonder referentie naar niet-gemodelleerde informatie zoals tekst en bemating. Het project nulpunt is bepaald en elementen zijn accuraat gemodelleerd met referentie hieraan. Aan de objecten kan niet-geometrische informatie zijn gekoppeld.’
  Wij hebben dit binnen onze expertise vertaald als zijnde: een BIM model van een metrisch correcte bestaande toestand van terreinprofiel met zichtbare bouwkundige hoofdconstructie, inclusief tussenwanden, raam- en deuropeningen en interieur elementen waaraan extra gegevens worden toegevoegd.
  Voor bepaalde elementen omvatten deze extra gegevens oa. materialisatie, ornamenten en uitgebreide terrein features.
 • Tuinhuizen en bergingen die geen woonvertrekken zijn worden gemodelleerd volgens LOD100 principes.
 • Een 3D model kan ook in verschillende niveaus van accuraatheid gemodelleerd worden in vergelijking met de gemeten puntenwolk.
  Hiervoor wordt een standaard gehanteerd genaamd Level Of Accuracy. Er bestaan 5 LOA’s: LOA 10 t/m LOA 50.
  Wij kunnen een minimum accuraatheid in het 3D model garanderen van LOA30 voor beide pakketten, door de hoge precisie van onze scan- en meetapparatuur.
  LOA30 omvat een accuraatheid met maximum afwijking tussen 5 en 15mm.
  * https://bimforum.agc.org/lod/

Copyright / Intellectuele eigendom

 • Alle BIMshop tekeningen, modellen en andere data van MEET HET zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets hiervan op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat MEET HET daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  MEET HET behoudt het recht om alle BIMshop tekeningen, modellen en andere data te kunnen gebruiken voor eigen commerciële en educatieve doeleinden.

Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Blijf op de hoogte

offerte nodig? Contacteer ons

© Copyright 2019 - 2024 BIMShop

Powered by